Det er alltid komplekst å sette en pris på et produkt, når man befinner seg i et marked hvor markedskreftene virker. Forventning, spekulasjon, etterspørsel og tilbud er alle ting som hele tiden varierer ettersom markedet endrer seg.

Den moderne bedriftsøkonomien

Det er essensielt tre sektorer man deler arbeidslivet inn i, nemlig primær, sekundær og tertiærnæring. Disse sektorene har sine oppgaver:

  • Primær-sektoren utvinner råmaterialer fra jorden
  • Sekundær-sektoren omdanner råmaterialer til produkter
  • Tertiær-sektoren formidler service til bedrifter og konsumenter

Det som er en tydelig tendens er at i-land bedriver mer tertiær-næring, mens u-land fortsatt befinner seg i primær-næringen. Eller at det er et tydeligere klasseskille.

Krefter som virker på dette handler om makt, og andre menneskelige handlinger som kommer inn under atferdsteori. Det er krefter som finanspolitikk, sysselsetting, rentenivå, inflasjon, politisk makt, demografiske endringer, energi, naturkatastrofer og sikkerhet. Dermed ser man at disse kreftene er nært knyttet den moderne bedriftsøkonomien.

Man kan trekke ut fire faktorer som påvirker bedriftene:

  • Myndighetenes involvering gjennom politikk
  • Internasjonale overføringer
  • Forventning og spekulasjon på markedene
  • Tilbud og etterspørsel etter produkter

Moderne bedrifter er ofte klare for forandringer på kort sikt. Det kan gå ut over sysselsettingen, som igjen kan påvirke de faktorene som virker på økonomien.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier

youplay